Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 800 100 808

Všeobecné obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti stran v souvislosti se smlouvou o dílo, jejíž předmětem je zhotovení fotoproduktu na základě objednávky (fotozakázky), kdy v závislosti na zvoleném způsobu doručení fotoproduktu je smlouva uzavírána mezi:

  a) v případě zvolení doručení zhotoveného fotoproduktu k vyzvednutí do provozovny dm drogerie dle objednávky dle článku II. odst. 1 VOP:

  -  je smlouva uzavírána mezi zákazníkem jako objednatelem a společností dm drogerie markt s.r.o., IČ 47239581, se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 1935 (dále také jako „dm“) za účasti generálního zhotovitele fotoproduktů CeWe Color, a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov, IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 2111 (dále také tako „CEWE“).

  b) v případě zvolení doručení zhotoveného fotoproduktu dle objednávky dle článku II. odst. 2 těchto VOP na konkrétní adresu udanou zákazníkem:

  -  je smlouva uzavírána mezi zákazníkem jako objednatelem a společností CeWe Color, a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov, IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 2111 (dále také tako „CEWE“).

  Jak společnost dm, tak společnost CEWE jsou právnické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti.
  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
   
 1. Definice:

  Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o dílo se Zhotovitelem (dále jen „Zákazník“)
  Zhotovitel: společnost(i), se kterou/kterými je uzavírána u příslušné objednávky smlouva o dílo dle článku I. odst. 1 VOP, pokud není uvedeno jinak (dále jen „Zhotovitel“).
  Fotoprodukty se rozumí výrobky zhotovené Zhotovitelem z dat, resp. s využitím dat poskytnutých Zákazníky (tj. zejména fotografií), např. zpracování fotografií, přenos fotografií na dárkové předměty, CEWE FOTOKNIHY atd. (dále jen „Fotoprodukty“).
  Fotozakázkou se rozumí přijatá objednávka fotoproduktů provedená Zákazníkem některým ze způsobů uvedených v článku II. odst. 1 nebo 2 (dále jen „fotozakázka“ nebo také „objednávka“)
  Fotoslužbami se rozumí sběr a vyřízení fotozakázek Zákazníků (dále jen „fotoslužby“).
  Správcem osobních údajů  je vždy CEWE, která spravuje osobní údaje zákazníků.
   
 1. Zákazník při zadání objednávky vyjádřil souhlas s těmito VOP a dále s dalšími dokumenty, které jsou jejich nedílnou součástí (tj. „Ceník a dodací lhůty“ a „Reklamační řád“) a zavazuje se je dodržovat a potvrzuje, že se s těmito VOP řádně seznámil.

 

Uzavření smlouvy o dílo

 

 1. U objednávek s vyzvednutím na prodejně dm (kdy zákazník zadá možnost vyzvednutí zhotovených fotoproduktů v libovolné prodejně v síti dm), dojde k uzavření smlouvy o dílo doručením objednávky Zákazníka Zhotoviteli, kdy objednávka byla zadána prostřednictvím: 

  a) internetové fotosběrny dm na adrese dm-digifoto.cz;
  b) programu „CEWE fotosvět“, kterým bude objednána fotozakázka online;
  c) zákaznického fotosáčku na všech prodejnách dm;
  d) CEWE Photostation na všech prodejnách dm;
  e) mobilní aplikace „CEWE fotosvět“. 

 1. U objednávek s doručením na konkrétní adresu udanou zákazníkem (kdy zákazník zadá možnost doručení vyřízené fotozakázky na konkrétní adresu zákazníka), dojde k uzavření smlouvy o dílo doručením objednávky zákazníka Zhotoviteli, kdy objednávka byla zadána prostřednictvím: 

  a) internetové fotosběrny dm na adrese dm-digifoto.cz;
  b) programu „CEWE fotosvět“, kterým bude objednána fotozakázka online;
  c) mobilní aplikace „CEWE fotosvět“.
   
 1. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež jsou vždy nedílnou součástí těchto VOP a jsou uveřejněna na dm-digifoto.cz/cenik.html.
   
 1. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1 nebo 2 VOP přistupuje Zákazník na tyto VOP a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka ve smyslu těchto VOP je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení o přijetí objednávky na svoji e-mailovou adresu.
   
 1. Před uzavřením smlouvy o dílo podle tohoto článku II. odst. 1 písm. a), b) a e) a odst. 2 písm. a), b) a c) je Zákazník povinen provést registraci svého účtu. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje Zákazníka, jejichž správcem je společnost CEWE. Zákazník obdržel při registraci informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách https://www.dm-digifoto.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.html.
   
 1. Přihlášení k zákaznickému účtu probíhá zadáním e-mailové adresy a hesla. Heslo je Zákazník povinen udržovat v tajnosti a může jej kdykoli změnit.

 

Předmět plnění

 

 1. Předmětem plnění je zhotovení fotoproduktu a poskytnutí souvisejících fotoslužeb, kdy objednávaná fotoprodukt je specifikován ve smlouvě o dílo (resp. v objednávce).
   
 1. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

 


Práva a povinnosti Zhotovitele

 

 1. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednané fotoprodukty v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

   
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či neobsahuje klasickou předlohu vůbec nebo je tato vadná (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat, dále v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání zakázky, který internetová aplikace nabízí, nebo v případě, že při objednávce došlo ke zjevné technické závadě.

   
 3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

   
 4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

   
 5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

   
 6. Za účelem zhotovení fotoproduktů dle objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

   
 7. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení zakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení zakázky odpovídá tak, jako by zakázku prováděl zcela sám.

   
 8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.

   
 9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

 

 
Práva a povinnosti Zákazníka

 

 1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné. V takové případě se taková objednávky s dalšími podmínkami stává návrhem smlouvy o dílo, kdy k jejímu uzavření dochází až potvrzením takové objednávky ze strany Zhotovitele.

   
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy, resp. potvrzením objednávky Zhotovitelem. Cena zakázky se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny zakázky zůstávají objednané fotoprodukty ve vlastnictví Zhotovitele.

   
 3. Zákazník bere na vědomí, že v případě objednání více produktů z různých produktových skupin v jedné objednávce, bude objednávka automaticky rozdělena do více zakázek po produktových skupinách a ke každé zakázce bude účtováno dopravné a balné. Produktové skupiny jsou následující - CEWE FOTOKNIHY, Fotografie – kvalita standard, Fotografie – kvalita premium, Velké formáty na fotopapír, Fotodárky, Fotoobrazy a plakáty, Kalendáře, Pohledy a přání, kryty na mobil.

   
 4. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

   
 5. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

 1. Uzavření smlouvy o dílo na prodejnách dm:

  a) Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo v některé z prodejen dm, řídí se při zadávání objednávky těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den. Platnou objednávkou je v tomto případě řádně vyplněný zakázkový fotosáček.
  b) Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá.
  c) U smlouvy o dílo uzavřené v konkrétní prodejně dm je místem dodání díla i platebním místem Zákazníkem zvolená prodejna.
  d) Pokud Zákazník vhodí do fotosáčku jiný předmět než ten, který je pro zhotovení předmětné zakázky specifikován v těchto VOP (např. kinofilm, CD, negativ apod.), nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za jeho případnou ztrátu nebo poškození.
  e) Pokud Zákazník objednává zhotovení fotografií prostřednictvím CEWE Photostation, kterým bude objednána fotozakázka online na prodejně, musí Zákazník uvést nezbytné osobní údaje. V případě chybného zadání osobních údajů Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce přes CEWE Photostation.
   
 1. Uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

  a) Uzavírá-li Zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetových stránek dm-digifoto.cz, programu „CEWE fotosvět“ nebo mobilní aplikace „CEWE fotosvět“ (dále vše jen „online aplikace“), bude mu hotová fotozakázka zaslána dle jeho volby buď na prodejnu dm určenou v objednávce nebo poštou na udanou adresu.
  b) Při zadávání objednávky prostřednictvím online aplikace je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato online aplikace nabízí. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v objednávce. Zákazník může před potvrzením objednávky vždy údaje opravit v rámci svého registrovaného účtu (viz informace o ochraně osobních údajů ).
  c) Zástupce zhotovitele vydá Zákazníkovi zhotovené fotoprodukty pouze na základě řádné objednávky učiněné prostřednictvím online aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
  d) Poskytování služeb Zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa se vždy musí nacházet na území České republiky.
  e) Pokud je Zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím online aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky Zákazníkem.
  f) Objednávka fotoproduktů musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
  g) Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit ani jakkoliv měnit, je-li objednávka odeslána a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovené fotoprodukty převzít a uhradit za ně příslušnou cenu.
  h) Z důvodu zpracování osobních údajů se může registrovat a objednat fotozakázku pouze zákazník starší 16-ti let.

 

 

 Záruka, kvalita, reklamace

 

 1. Zhotovitel dodá nepoškozenou fotozakázku, resp. fotoprodukty v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude fotozakázka, resp. fotoprodukty dodány v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.

   
 2. Vlastnictví a nebezpečí škody na fotoproduktech přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotovou fotozakázku. Zákazník je oprávněn otevřít fotosáček se zhotovenými fotoprodukty až po úhradě fotozakázky. Pokud Zákazník tuto svou povinnost poruší, pak Zhotovitel neodpovídá za škody na fotoproduktech, ledaže Zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.

   
 3. Zhotovitel zodpovídá za vady fotoproduktů, co do provedení či balení fotoproduktů. Zhotovitel nezodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data, formát kinofilmu, CD apod.) dodaný Zákazníkem.

   
 4. V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.

   
 5. V případě, že fotoprodukty vykazují vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat nové bezvadné fotoprodukty. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu Zhotovitele.
   
 1. Postup pro provádění reklamací zhotovených fotoproduktů je popsán v Reklamačním řádu, který tvoří Přílohu k těmto VOP.

 

Dodání, převzetí fotozakázky

 

 1. Dodání, převzetí fotozakázky v prodejnách dm 

  a) Zákazník se zavazuje vyzvednout si zhotovenou fotozakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotozakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu. Zhotovitel zodpovídá za uložení fotozakázky po dobu tří měsíců od data doručení do místa určení. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.
  b) Fotozakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
  c) Fotozakázka bude Zákazníkovi vydána výhradně oproti předložení útržku fotosáčku nebo nahlášením čísla fotozakázky (uvedeno v potvrzujícím emailu u elektronických objednávek). Z důvodu ochrany osobních údajů a zajištění výdeje fotozakázky oprávněné osobě není možný výdej fotozakázky na základě jiných údajů.
  d) Zákazník je povinen se při vyzvednutí zhotovené fotozakázky v konkrétní prodejně dm řídit těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den.
   
 1. Dodání, převzetí zakázky zasílané prostřednictvím přepravce na udanou adresu 

  a) Zákazník se zavazuje převzít fotozakázku od přepravce a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotozakázky a jejím předání dopravci formou e-mailu. V případě, že se nepodaří přepravci dle podmínek přepravce doručit fotozakázku, přepravce vrátí fotozakázku zpět Zhotoviteli. Zhotovitel zodpovídá za uložení fotozakázky po dobu tří měsíců od data vrácení fotozakázky. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.
  b) Fotozakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy o dílo, přičemž lhůta může být prodloužena v závislosti na aktuální přepravní kapacitě dopravce. V případě, že dopravce nezastihne Zákazníka na doručovací adrese, je přepravce oprávněn uložit zásilku ve své výdejně či jiné smluvní provozovně (např. dle příslušného přepravce pobočka České pošty nebo PPL pointy). V případě, že Zákazníkovi vzniknout jakékoliv náklady vzniklé s vyzvednutím zásilky u přepravce, hradí je Zákazník.
  d) Při převzetí vyhotovené fotozakázky od přepravce, je povinen Zákazník zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jejich viditelného porušení, Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u fotozakázky. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci dle Reklamačního řádu.

 

Evidence tržeb 

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, je prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 
Mimosoudní řešení sporů
 

V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti fotoproduktů, Česká obchodní inspekce. 

Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního ulatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz.
 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Závěrečná ustanovení

 

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.

   
 2. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na:
  https://www.dm-digifoto.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.html
   
 1. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Jakékoliv spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice, není-li v právních předpisech stanoveno jinak.

   
 2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo (pokud není smlouva o dílo uzavřena prostřednictvím fotosáčku na prodejně dm nebo prostřednictvím zařízení CEWE Photostation umístěném v prodejně dm). Pokud vzniknou Zákazníkovu při uzavírání smlouvy o dílo náklady v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí tyto náklady sám Zákazník.
   
 1. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

   
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách dm-digifoto.cz a prodejnách dm.

   
 3. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o zhotovení a dodání služeb a zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka. Zákazník nemá podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze zakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.

   
 4. V případě, že některá ustanovení těchto VOP nebo jejich příloh se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.

   
 5. Nedílnou součástí těchto VOP je „Reklamační řád“ a „Ceník a dodací lhůty“.
   
 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2019.    REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Cílem společnosti CeWe Color, a.s. jakožto generálního zhotovitele fotoproduktů, který spolupracuje s dm drogerie markt s.r.o., je poskytovat služby a dodávat výrobky v široké nabídce a v nejvyšší kvalitě. Pokud dojde k nějakému pochybení, uplatněte prosím svoji reklamaci bez zbytečného odkladu dle našeho Reklamačního řádu. Přijatou reklamaci v laboratoři posoudíme a vynasnažíme se vyřešit v co nejkratším termínu a k Vaší spokojenosti.

 

Úprava právních vztahů

 

Smluvní úprava právních vztahů vychází ze Všeobecných obchodních podmínek uveřejněných na stránce dm-digifoto.cz. V souvislosti s reklamace se za Zhotovitele pro účely tohoto reklamačního řádu považuje společnost CeWe Color, a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov, IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 2111

 

Záruční doba

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí vyhotovených fotoproduktů Zákazníkem. Objednává-li Zákazník zhotovení fotoproduktů jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.  

 


Reklamace vady

 

Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.
Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
 

V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovených fotoproduktů Zákazník zašle kompletní fotoprodukty k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a odešle fotoprodukty zpět Zákazníkovi. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování (viz. termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.
 

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní fotoprodukty k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Doporučujeme Zákazníkovi uplatnit reklamaci co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty. 
 

Každá reklamace musí obsahovat reklamované fotoprodukty, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky zaslané na paměťovém médiu, musí Zákazník rovněž zaslat původní objednávková data zpět na původním paměťovém médiu.
 

V případě záměny je nutné vrátit kompletní reklamované fotoprodukty zpět a sdělit podrobně motivy chybějící fotozakázky nebo podrobnosti k paměťovému médiu či filmu. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním a zasláním správné fotozakázky, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu, nebo Zhotovitel Zákazníkovi vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.
 

V případě reklamace ceny fotozakázky je nutné kontaktovat zákaznické centrum Zhotovitele mailem na dmcz@cewe.cz nebo osobně přes provozovnu dm, kde byla fotozakázka vyzvednuta.
 

Pokud si v jedné fotozakázce Zákazník objedná více druhů fotoproduktů z různých produktových skupin, bude objednávka automaticky rozdělena do více zakázek a ke každé zakázce bude účtováno dopravné a balné. Vícenásobné dopravné a balné nemůže být důvodem reklamace. Produktové skupiny: CEWE FOTOKNIHY, Foto – kvalita standard, Foto – kvalita premium, Velké formáty na fotopapír, Fotodárky, Fotoobrazy a plakáty, Kalendáře, Pohledy a přání, kryty na mobil.
 

Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení fotozakázky bude Zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny ve výši maximálně 10 %. Den příjmu fotozakázky ke zpracování se do sjednané doby nezapočítává.

 

a. Reklamace fotozakázky zaslané prostřednictvím externího přepravce
 

Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u fotozakázky.
 

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky osobně na kterékoliv pobočce České pošty, v případě PPL písemně na adrese reklamace@ppl.cz nebo na lince 800 775 775. Zároveň Zákazník informuje o poškození zásilky Zákaznické centrum Zpracovatele telefonicky (272 071 397) nebo e-mailem na adrese dmcz@cewe.cz.
 

V případě reklamace vady u fotozakázky zaslané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, uplatňuje Zákazník reklamaci přímo u zákaznického centra Zhotovitele telefonicky (272 071 397) nebo e-mailem na adrese dmcz@cewe.cz s identifikací reklamované fotozakázky (dvanáctimístné číslo fotozakázky, datum objednávky, mailová adresa registrace) a popisem důvodu reklamace s přiloženým snímkem, zobrazujícím míru poškození fotozakázky. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu fotozakázky a odešle ji. Pokud je nutné osobní posouzení reklamace, je Zhotovitel povinen Zákazníka kontaktovat a domluvit se s ním na zaslání reklamované zásilky zpět na zákaznické centrum Zhotovitele.

 
b. Reklamace fotozakázky vyzvednuté na prodejně
 

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník na prodejně dm, kde byla fotozakázka vyzvednuta.
 

K reklamaci je nutné předat kompletní fotozakázku. Zaměstnanec prodejny dm zkontroluje kompletnost fotozakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační lístek. Reklamační lístek musí obsahovat dvanáctimístné číslo fotozakázky, cenu uhrazené fotozakázky, jméno a kontakt na Zákazníka (telefon, e-mail) a jasný popis důvodu reklamace.
 

Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu fotozakázky a odešle ji.
 

Reklamační lístek ke stažení zde: https://www.cewe.cz/reklamacni_listek/Reklamacni_listek.pdfVlastnosti zhotovené fotozakázky, které nemohou být předmětem reklamace

 

Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části fotozakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků – vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.  
 

Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Zákazník dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) - vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál než digitální fotografie, nelze zaručit úplnou barevnou shodu.  
 

Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.  
 

Různá délka digitálních fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pokud Vaše fotozakázka obsahuje fotografie různých délek, je to způsobeno nastavením digitálního fotoaparátu, který ukládá snímky v různém poměru stran, např. 3:4, 16:9, 2:3. Výchozím nastavením při objednávce je „Původní formát“. Délka výsledné fotografie odpovídá délce originálního záběru, a to s ohledem na zvolenou šíři papíru. Vaše fotografie tak může při šíři 9 (9x13) mít délku 11,5cm až 15,8cm. Při šíři 10 (10x15) může být délka fotografie 13,5cm až 18,1cm. Chcete-li snímky v přesném formátu např. 10x15, je nutné zvolit při objednávce „Klasický formát“. Motiv na fotografii může být oříznut v případě, že zaslaná fotografie je v jiném poměru stran než 2:3. Pokud je Váš fotoaparát nastaven na focení v poměru 2:3, není již nutné fotografie dále upravovat.

 

Závěrečná ustanovení

 

Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Zákazník nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.
 

U fotozakázek zpracovaných laboratořemi CeWe Color, a.s. nejsou předmětem zpracování profesní filmy umělecké, publicistické, archivní či významné dokumentární ceny. Ke zpracování nejsou přijímány fotopřístroje pro vícenásobné použití, při jejichž zaslání Zhotovitel neručí za jejich případnou ztrátu.
 

V případě požadavku na zpracování, který nelze zohlednit na zákaznickém sáčku, je nutno před zadáním fotozakázky kontaktovat Zákaznické centrum CeWe Color, a.s. na telefonní lince: 272 071 397 či e-mailovou adresou dmcz@cewe.cz a fotozakázku adresovat jmenovitě na konkrétní osobu.